Статия в списание „Геомедия“

В брой 1 на списание „Геомедия“ адвокат Емилия Ангелова и адвокат Михаела Белчева изразяват мнение по въпроса: Коя административна процедура следва да се прилага за отстраняване на грешно нанесени граници на имоти в кадастралната карта при погрешно определена граница на урбанизираната …

Обезщетение при явна фактическа грешка

В брой 6 на списание „Геомедия“ адвокат Михаела Белчева излага отговор на въпроса :“Представлява ли обезщетяването на собствениците при констатиране на явна фактическа грешка в кадастралната карта част от фактическия състав при издаване на заповедта за изменение на  кадастралната карта …

Актуални промени в закона за кадастъра и имотния регистър, 2019

Адвокат Емилия Ангелова участва като лектор в семинар, организиран от „Оценки и партньорство“ ООД на тема :“Актуални промени в закона за кадастъра и имотния регистър, 2019″. Съвместно с инж. Христо Дечев се представиха измененията в следните насоки : Правоспособност по …

Консултантска помощ и съдействие

От месец юни 2019г. адвокатска кантора „Ангелова-Белчева“ извършва консултантска помощ по проект за съзадаване на единна база специализирани данни за територията на София  на ОП „СОФПРОЕКТ – ОГП“ https://sofproect.com . Основна цел на проекта е осигуряване на достъп до специализирани …

Нотариалната колегия София-град проведе семинар на тема „Кадастрална карта и кадастрални регистри и актове, удостоверяващи вещни права“

В началото на юли Нотариалната колегия София-град проведе семинар на тема „Кадастрална карта и кадастрални регистри и актове, удостоверяващи вещни права“. Адвокат Емилия Ангелова и инж. Веселин Монов – председател на КПЕ на Камарата на инженерите по геодезия запознаха членовете …

Сътрудничество

От месец май 2019г. адвокатска кантора „Ангелова-Белчева“ извършва правно обслужване на Камарата на инженерите по геодезия http://kig-bg.org/, свързано с дейността на камарата, както и с професионалната дейност на членовете на камарата. КИГ е неправителствена организация, която обединява инженери геодезисти и е …

„Отчуждително действие на уличнорегулационния план“

В брой 3/2019г. на сп.“Геомедия“ е публикувана статия от адв. Михаела Белчева на тема „Отчуждително действие на уличнорегулационния план“. В статията се разглежда въпросът за вещноправното действие на уличната регулация в периода от 1905г. с приемането на Закона за благоустройство …

Статия от адв. Михаела Белчева в бр.2 на списание „Геомедия“ за 2019г.

 В брой 2/2019г. на списание „Геомедия“ адв. Михаела Белчева изследва въпроса дали представлява самостоятелна вещ поземлен имот, който не е нанесен в кадастрален план или в кадастрална карта, границите му не са материализирани на място, но в документа за собственост …

Непълнотата и грешката в кадастралната карта и кадастралните регистри

В новият брой на списание „Геомедия“  адвокат Емилия Ангелова представя съдебната практика, свързана с административната процедура в кадастъра по отстраняване на непълнота и грешка в КККР.

СТАТИЯ ОТ АДВОКАТ ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА В ПОСЛЕДНИЯ БРОЙ НА ГЕОМЕДИЯ

  ПРОМЯНА НА ГРАНИЦА МЕЖДУ ДВА СЪСЕДНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ Промяната на граница между два съседни поземлени имота по взаимно съгласие на собствениците в урегулирана с подробен устройствен план (ПУП) територия е …