Административно право и административен процес

Предоставяме правно консултиране в административните производства по кадастър и устройство на територията. Работим в областта на общинската и държавна собственост, както и процедури за земеделски земи. Конкретно съветваме и предоставяме консултиране по отношение на:

 • Създаване, изменение и поддържане в актуално състояние на кадастрална карта и кадастрални регистри;
 • Създаване и изменение на подробни устройствени планове;
 • Издаване на визи, одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителство;
 • Въвеждане на обектите в експлоатация;
 • Представителство пред общинската и държавна администрация в конкретни производства по кадастър, устройствено планиране, строителство, ограничения на собствеността- сервитути и отчуждаване;
 • Осъществяваме процесуално представителство по дела с предмет индивидуални административни актове по Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за устройство на територията, Закона за общинската собственост, Закона за държавната собственост и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Дългогодишният ни и специализиран опит позволява да имаме висока успеваемост за доверителите ни в съдебните спорове.

Вещно право

Предоставяме цялостно правно консултиране в областта на вещното право. Това обхваща както еднократни сделки по конкретен въпрос и съветване на отделни купувачи, така и дългосрочно консултиране на големи проекти за изграждане на групи сгради във всички етапи от реализацията им- придобиване на имоти, урегулиране и строителен процес, продажби.

Осъществяваме процесуално представителство по вещноправни  спорове, както и извършваме компетентен анализ на очаквания изход от такива спорове. Предлагаме гъвкави и устойчиви решения за извънсъдебното разрешаване на правни спорове чрез използване на различни правни инструменти- спогодби и сделки.

Предоставяме правни консултации в следната материя и извършваме следните действия:

 • Извършване на всякакви видове сделки с права върху недвижими имоти между частни субекти- покупко-продажби, учредяване на право на строеж и право на ползване, учредяване на договорни сервитути, замени, делби, прехвърляне на права срещу дълг и други;
 • Представителство пред нотариус и структуриране на сделките, подготвяне на проекти на нотариални актове;
 • Представителство пред общинската и държавна администрация и консултиране на сделки по придобиване и учредяване на права;
 • Разрешаване на реституционни спорове;
 • Процесуално представителство по спорове за собственост, спорове за граници, спорове за грешки в кадастралната карта;

Строителство

 • Участие в преговори за сключване на всякакви сделки в областта на строителството и подготвяне на договори за проектиране, за строителство и строителен надзор;
 • Консултиране на процеса на удостоверяване на етапите на строителство и съставяне на актове и протоколи по време на строителството;