Ние имаме задълбочен и дългогодишен теоретичен и практически опит в областта на кадастъра и вещните права. Адвокатите ни са канени за лектори на обучителни семинари, насочени към специалисти от общинската и държавна администрация, както и към юристи от различни  области на правоприлагането.

През последните 10 години адвокат Емилия Ангелова изнася лекции по теми в областта на кадастъра и свързаните с него теми от областта на устройственото планиране в редица семинари и обучения. Някои от темите, които е изнасяла самостоятелно,  са:

 • „Проблеми при поддържане на кадастралната карта, прилагане и съгласуване на ПУП” в семинар, организиран от Камара на инженерите по геодезия;
 • „Проект на закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър“  в семинар, организиран от Камара на инженерите по геодезия;
 • „Закон за кадастъра и имотния регистър“  в обучение на Камарата на инженерите по геодезия
 • „Кадастрални и регулационни планове и карти“ в обучение на Софийска адвокатска колегия
 • „Принудително изпълнение по отношение на недвижим имот, находящ се в район, за който има одобрена кадастрална карта. Изпълнение по отношение на недвижими имоти без кадастрална карта. Особености при съдебна делба“ в рамките на семинар “Аспекти на принудителното изпълнение във връзка със Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за митниците“, организиран от Камара на частните съдебни изпълнители
 • „Съдебни експертизи по вещни дела“  в рамките на проект Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право” на Националния институт на правосъдието
 • „Съдебна геодезична експертиза. Установяване на местоположението на границите на поземлен имот – гражданскоправни и административноправни аспекти“ в рамките на проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ на Националния институт на правосъдието.

Някои от темите, в изнасянето на които адв. Емилия Ангелова е участвала заедно с преподаватели от Университета по архитектура, строителство и геодезия, са:

 • „Кадастър и регулация“ в  семинар за съдии от Софийски районен съд (СРС) и частни съдебни изпълнители, с район  на действие СРС;
 • „Строителство и кадастър“ в специализирано обучение за служители в общинската администрация;
 • „Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни кадастрални административни услуги”;
 • „Изменение в нормативната уредба на кадастъра“ в обучение, организирано от ЦПО към „ГИС – София“ ЕООД;
 • „Изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри при прилагане на подробни устройствени планове“  в обучения, организирани от „Оценки и партньорство“ ООД;
 •  „Особени случаи на изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри“ в обучения, организирани от „Оценки и партньорство“ ООД

 

Адвокат Емилия Ангелова и адвокат Михаела Белчева съвместно са изнасяли лекции на тема „Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър и отражението им върху индивидуализацията на недвижими имоти“  в обучителен семинар, организиран от „СИП 2000“ООД