Ние сме дългогодишни сътрудници на списание „Геомедия“ – специализирано издание в областта на геодезията, геоинформационните технологии и кадастъра. В нашите публикации предоставяме правни консултации по конкретни казуси, както и излагаме анализи на правната уредба и съдебната практика в областта на кадастъра, устройството на територията и вещните права.

Публикации в списание „Геомедия“ на адв. Михаела Белчева:

 1. бр. 5 от 2018 г.- „Правен режим при извършване на строителство в повече от учредено право на строеж“
 2. бр. 3 от 2018 г.- „Някои изменения в закона за устройството и застрояването на столичната община“
 3. бр. 2 от 2018 г. – „По какви критерии следва да се прецени дали обект, заснет като самостоятелен в кадастралната карта, съставлява обща част в сграда в режим на етажна собственост?“
 4. бр.1 от 2018 г.- „Вещно-правен режим на местата за паркиране в сгради и в поземлени имоти“
 5. бр.5 от 2017 г. – „Грешка след променена обща регулационна граница“
 6. бр.1 от 2017г.- „Законосъобразен ли е отказ за издаване на скица от кадастралната карта в процедура по обстоятелствена проверка“
 7. бр.6 от 2016г.- „Учредяване и придобиване на право на преминаване през чужди поземлени имоти“
 8. бр. 4 от 2016г.- „Някои аспекти на прилагането на подробните устройствени планове и наличието на грешка в кадастралната карта“-
 9. бр.3 от 2016г.- „По някои въпроси за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на основание давностно владение“
 10. бр.1 от 2016г.- „Чл.16 от ЗУТ и границите на имота в кадастъра“
 11. бр.6 от 2015г.- „Следва ли при отстраняване на непълнота или грешка в кадастралната карта да се съставя акт за непълнота или грешка“
 12. бр.5 от 2015г.- „За конкуренцията на източници при създаване и изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри“
 13. бр.4 от 2015г.- „Понятието приложен регулационен план“
 14. бр.6 от 2013г.- „Индивидуален административен акт ли е заповедта за индивидуализация по чл.16, ал.5 ЗУТ“
 15. бр.5 от 2013г.- „Визата за проектиране по Закона за устройство на територията“
 16. бр.3 от 2013г.- „Правна природа на удостоверението по §16, ал.1 от ЗУТ“
 17. бр.6 от 2012г.- „Незаконосъобразност, непълнота и грешка на кадастралната карта“
 18. бр.5 от 2012г.- „Одобряване или изменение на кадастралната карта“
 19. бр.5 от 2012г.- „Образуване на общи парцели по ЗТСУ /отм./ при многоетажно и комплексно малкоетажно застрояване“
 20. бр.4 от 2012г.- „Доброволна делба на апартамент и отразяването й в кадастралната карта“
 21. бр.3 от 2012г.- „Разлика в площите по кадастрален план и по кадастрална карта“
 22. бр.3 от 2012г. – „Отказ по направено искане за обединение на части от имоти в един поземлен имот“
 23. бр.2 от 2012г.- „За определяне на заинтересуваните лица при нанасяне на регулационните линии като имотни в кадастралната карта“
 24. бр.6 от 2011г.- „Одобряване на план за регулация по чл.15 и чл.17 от ЗУТ без наличие на предварителен договор“.
 25.  бр.6 от 2011г.- „Проблеми с влязъл в сила план-извадка от процедиран цялостен план по чл.16 ЗУТ“
 26. бр.3 от 2011г.- „За границите на поземлените имоти и оградите на място“
 27. бр.1 от 2011г.- „Плюсове и минуси на някои от измененията в Закона за устройство на територията“.
 28. бр.5 от 2010г.- „Проблем с комбинирана скица за имот по кадастрална карта и регулационен план“.
 29. бр.2 от 2010г.- „Намаляване на площта и разделяне на имот в следствие попълване на кадастралния план и нанасяне на вярна имотна граница“
 30. бр.4 от 2009г.- „Непълнота в кадастралната карта“
 31.  бр.3 от 2009г.- „Отчуждена земеделска земя за пътища и загуба на площ при маломерен имот“
 32. бр.2 от 2009г.- „Сгради близнаци с различни собственици и общ УПИ, и проблем след процедура на изменение на регулационния план“

Публикации в списание „Геомедия“ на адв. Емилия Ангелова:

 1. бр.1 от 2018 г. – „Непълнотата и грешката в КККР- административна процедура за отстраняването й и съдебна практика“
 2. бр.6 от 2018г.- “Промяна на граница между два съседни поземлени имота в урбанизирана територия по взаимно съгласие на собствениците им
 3. бр.3 от 2017г.- „Явна фактическа грешка в кадастралната карта и ред за отстраняването й“
 4. бр.3 от 2015г.- „Коментар на Закона за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър- част шеста“
 5. бр.2 от 2015г.- „Коментар на Закона за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър- част пета“
 6. бр.1 от 2015г.- „Коментар на Закона за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър- част четвърта“
 7. бр.6 от 2014г.- „Коментар на Закона за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър- част трета“
 8. бр.5 от 2014г.- „Коментар на Закона за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър- част втора“
 9. бр.4 от 2014г.- „Коментар на Закона за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър- част първа“
 10. бр.1 от 2013г.- „Кадастралният регистър на недвижимите имоти към кадастралната карта- правни проблеми и ролята на данните за собствеността в него“

Адв. Михаела Белчева и адв.Емилия Ангелова в съавторство:

 1. бр.2 от 2017г.- „Планът по чл.16 от Закона за устройства на територията и новата норма на чл.134а“
 2. бр.4 от 2014г.- „Отчуждаване на недвижими имоти за улици“
 3. бр.2 от 2014г.- „Оспорване по административен и съдебен ред на отказ за издаване на скица“
 4. бр.3 от 2013г.- „Нанасяне в кадастралната карта на признати след съдебно решение имоти“
 5. бр.1 от 2013г.- „Някои разсъждения върху правната природа и проблемите при прилагането на плана по чл. 16 от Закона за устройство на територията“