Кои сме ние

Адвокатска кантора Ангелова – Белчева е тясно специализирана в предоставянето на правни консултации и представителство в правни спорове в областта на кадастъра, устройството на територията и вещното право. Ние имаме дългогодишен опит като участници в работни групи по създаване на нормативната правна рамка в материята- Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за устройство на територията, Закон за пространствените данни, Наредбите по прилагане на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Освен частни клиенти в областта на кадастъра, ние консултираме държавната и общинска администрация. Това ни позволява да имаме гледната точка на всички участници в административните отношения.
Работим в тясно сътрудничество с водещи геодезически фирми и архитектурни бюра, което ни дава поглед и върху техническата страна на казусите- вярваме, че без детайлно познаване и задълбочено разбиране на техническата материя не може да се предложи оригинално и адекватно правно решение.

За връзка с нас

контакти

Последни публикации

Статии и публикации и новини

Нотариалната колегия София-град проведе семинар на тема „Кадастрална карта и кадастрални регистри и актове, удостоверяващи вещни права“

В началото на юли Нотариалната колегия София-град проведе семинар на тема „Кадастрална карта и кадастрални регистри и актове, удостоверяващи вещни права“. Адвокат Емилия Ангелова и инж. Веселин Монов – председател на КПЕ на Камарата на инженерите по геодезия запознаха членовете …

Сътрудничество

От месец май 2019г. адвокатска кантора „Ангелова-Белчева“ извършва правно обслужване на Камарата на инженерите по геодезия http://kig-bg.org/, свързано с дейността на камарата, както и с професионалната дейност на членовете на камарата. КИГ е неправителствена организация, която обединява инженери геодезисти и е …

„Отчуждително действие на уличнорегулационния план“

В брой 3/2019г. на сп.“Геомедия“ е публикувана статия от адв. Михаела Белчева на тема „Отчуждително действие на уличнорегулационния план“. В статията се разглежда въпросът за вещноправното действие на уличната регулация в периода от 1905г. с приемането на Закона за благоустройство …